Darmowa wycena

Dofinansowanie do fotowoltaiki Katowice

Decydując się na montaż odnawialnych źródeł ciepła, warto zapoznać się z dofinansowaniami do fotowoltaiki. W Katowicach nasi pracownicy pomogą Państwu uzyskać informacje na temat dostępnych programów. W przypadku wymiany kotła węglowego na źródło niskoemisyjne (pompa ciepła, kocioł gazowy), instalacji rekuperacji (wentylacja z odzyskiem ciepła), instalacji fotowoltaicznej, ocieplenie domów oraz wymianę okien i drzwi warto skorzystać z programów dofinansowujących ww. inwestycje:

Dofinansowanie do fotowoltaiki Katowice

Czyste powietrze – program dofinansowania do fotowoltaiki

Osoby szukające dofinansowania do fotowoltaiki powinny zapoznać się z programem „Czyste powietrze”.

Cel programu

Celem programu dofinansowania do fotowoltaiki „Czyste powietrze” jest walka ze smogiem – czyli poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych.

Smog to efekt zanieczyszczenia powietrza spowodowanego działalnością człowieka:

 • ogrzewanie pomieszczeń przestarzałymi piecami i kotłami na węgiel
 • emisja spalin samochodowych
 • emisja zanieczyszczeń przez zakłady przemysłowe.

Skutki smogu odczuwa każdy z nas, jest on poważnym zagrożeniem dla naszego zdrowia i życia. Smog ma wpływ na nasz układ oddechowy, nerwowy, krążenia, pokarmowy, immunologiczny powodując między innymi choroby płuc, serca, astmy, alergie. Obecnie śmiertelność na choroby spowodowane smogiem to 45 000 osób rocznie. Czas zadbać o siebie, o bliskich, o środowisko.

Dofinansowywane inwestycje

 • wymiana starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła – np. pompa ciepła
 • instalacja centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej
 • wentylacja mechaniczna – rekuperacja
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna
 • ocieplenie domu, wymiana okien i drzwi

Kto może skorzystać z dofinansowania do fotowoltaiki?

Z dofinansowania do fotowoltaiki może skorzystać osoba fizyczna, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego
 • jest właścicielem wydzielonego w domu jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą
 • ma roczne zarobki (dochód roczny) do 100 000 zł (dofinansowanie podstawowe)
 • przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekraczają:
 • 1400 zł – w gospodarstwie wieloosobowym
 • 1960 zł – w gospodarstwie jednoosobowym.

Dodatkowo, przy prowadzeniu działalności gospodarczej – przychód nie może być większy niż 30 minimalnych wynagrodzeń za pracę (dofinansowanie podwyższone).

Kwota dofinansowania

 • do 30 000 zł w przypadku dofinansowania podstawowego
 • do 37 000 zł w przypadku dofinansowania podwyższonego

Poziomy dofinansowania

Dofinansowanie w każdym wypadku obejmuje źródło ciepła – pompę ciepła, mikroinstalację fotowoltaiczną, wentylację mechaniczną, termomodernizację i dokumentację.

PodstawowyPodwyższony

Wymiana źródła ciepła na pompy ciepła (typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła)

25 000 zł

+5 000 zł fotowoltaika

Wymiana źródła ciepła

32 000 zł

+5 000 zł fotowoltaika

Wymiana źródła ciepła na inne niż pompy ciepła

20 000 zł

+5 000 zł fotowoltaika

Brak wymiany źródła ciepła

10 000 zł

Brak wymiany źródła ciepła

15 000 zł

Jak złożyć wniosek?

 1. Zaloguj się w Portalu Beneficjenta na stronie internetowej właściwego dla inwestycji wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (WFOŚIGO) lub w serwisie gov.pl (wymagane posiadanie zaufanego profilu)
 2. Wypełnij wniosek w postaci elektronicznej
 3. Złóż wniosek na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta, następnie wydrukuj go, opatrz swoim podpisem i dostarcz w postaci papierowej wraz z załącznikami do właściwego WFOŚIGO
 4. W przypadku składania wniosku przez serwis gov.pl, należy wypełnić wniosek i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym i przesłać go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚIGO na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. Konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami)
 5. W przypadku składania wniosku przez serwis gov.pl, należy wypełnić wniosek i podpisać go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym i przesłać go za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego WFOŚIGO na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. Konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami)

Ważne: W przypadku gdy inwestycja nie znajduje się na terenie województwa śląskiego należy złożyć wniosek w odpowiednim wojewódzkim funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

„Eko” pożyczki bankowe

Obecnie wiele banków oferuje pożyczki gotówkowe na cele ekologiczne. Sprawdź w swoim banku lub skorzystaj z naszej pomocy.

Dotacje w urzędzie miasta

W zależności od miejsca inwestycji, poszczególne miasta udzielają dotacji celowej na zadania związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie wymiany ogrzewania na proekologiczne czy zainstalowania odnawialnych źródeł energii. Sprawdź w Urzędzie Miasta lub skorzystaj z naszej pomocy.

Dofinansowanie do fotowoltaiki oraz pompy ciepła z programu „Mój prąd”

Celem programu dofinansowania do fotowoltaiki „Mój Prąd” jest wsparcie rozwoju energetyki prokonsumenckiej, czyli wytwarzania przez osoby energii na własne potrzeby i przekazywanie nadwyżki do sieci energetycznej. Ponadto celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji, wzrost efektywności zarządzania energią elektryczną. Fotowoltaika zyskuje coraz większą popularność, ale fundusz programu jest ograniczony, dlatego warto szybko wnioskować o dofinansowanie.

Z dofinansowania do fotowoltaiki i pompy ciepła z programu „Mój prąd” może skorzystać osoba, która wytwarza energię elektryczną na własne potrzeby, rozlicza się w systemie net-billing i ma zawartą umowę regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji lub umowę sprzedaży tej energii.

Program Agroenergia

Kolejnym dofinansowania do fotowoltaiki jest mający na celu zwiększenie produkcji energii z odnawialnych źródeł w sektorze rolniczym program „Agroenergia”. Z funduszu mogą skorzystać:

 • osoby fizyczne będące właścicielami lub dzierżawcami nieruchomości rolnych o łącznej powierzchni zawierającej się w przedziale 1-300 ha. Osoby te muszą osobiście prowadzić gospodarstwo co najmniej rok przed złożeniem wniosku.
 • osoby prawne (dzierżawcy lub właściciele nieruchomości rolnych o powierzchni od 1 do 300 ha), które co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadziły działalność rolniczą lub gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Zielona energia w gospodarstwie rolnym

Wsparcie z programu „Zielona energia w gospodarstwie rolnym” kierowane jest do rolników spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 sierpnia 2015 r. tj.:

 • prowadzą działalność rolniczą w celach zarobkowych. Może to dotyczyć zarówno produkcji zwierzęcej, jak i roślinnej (z wyłączeniem chowu i hodowli ryb),
 • gospodarstwo rolne ma co najmniej 1 ha użytków rolnych lub nieruchomość przeznaczona do produkcji w zakresie działów specjalnych produkcji rolnej.

Wsparcie dotyczy inwestycji:

 • realizowanej na podstawie projektu instalacji urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego,
 • zainstalowania urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej w gospodarstwie rolnym z promieniowania słonecznego. Może dotyczyć tez instalacji na budynkach, jeśli pokrycie dachu nie jest wykonane z materiałów zawierających azbest,
 • które będą dostosowane do zużycia energii elektrycznej gospodarstwa określonej w projekcie instalacji urządzeń, a moc urządzeń wytwarzających energię nie przekroczy 50 kW.

Na podstawie złożonych wniosków prowadzona jest ocena punktowa. Oznacza to, że suma uzyskanych punktów decyduje o kolejności przydzielania pomocy. Punktowane są:

 • posiadanie certyfikatu uczestnictwa w unijnym systemie jakości,
 • prowadzenie produkcji zwierzęcej w ilości co najmniej 5 DJP,
 • ukończenie szkolenia, którego program uwzględnia zagadnienia dotyczące efektywności energetycznej gospodarstwa lub deklaracja o przystąpieniu do takiego szkolenia nie później niż 12 miesięcy od płatności końcowej,
 • realizacja operacji na gruntach znajdujących się na terenie parków narodowych i krajobrazowych, rezerwatów przyrody, obszarów Natura 2000 wraz z otulinami,
 • brak urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego dofinansowanych ze środków pochodzących z innych programów.

Jeśli mają Państwo pytania dotyczące dofinansowań do fotowoltaiki, warunków skorzystania z tych programów i terminów składania wniosków, to zapraszamy do kontaktu telefonicznego i mailowego. Nasi pracownicy zapoznają się z Państwa oczekiwaniami i pomogą wybrać dofinansowanie, które będzie stanowiło najlepsze wsparcie. Mamy bogate doświadczenie w branży OZE, dlatego warto zdać się na nas.